Privacyverklaring Fonds Sluyterman van Loo

Fonds Sluyterman van Loo, gevestigd aan de Velserweg 20 in Beverwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris gegevensbescherming
Een van de projectadviseurs van Fonds Sluyterman van Loo is tevens Privacy Officer van het fonds. De adviseur is te bereiken via info@fondssluytermanvanloo.nl.

Inleiding
Fonds Sluyterman van Loo verwerkt uw persoonsgegevens onder meer, omdat u gebruik maakt van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen via onze website. Het betreft gegevens die u zelf aan ons (heeft) verstrekt en gegevens die wij verzamelen via cookies.

Persoonsgegevens en doel
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en bankrekeningnummer

Fonds Sluyterman van Loo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor- en achternaam en geslacht: wij willen u graag op de juiste wijze kunnen aanspreken/aanschrijven
  • Telefoonnummer en e-mailadres: als wij vragen hebben (over uw aanvraag), zoeken wij graag telefonisch of per mail contact met u, uw e-mailadres gebruiken wij ook om u informatie te geven en om u (nieuws)berichten toe te sturen.
  • IP-adres: uw IP adres wordt, nadat u akkoord gaat met het gebruik van cookies door ons, verwerkt om analyses te kunnen maken en statistieken bij te houden.
  • Bankrekeningnummer: het rekeningnummer van uw organisatie hebben we nodig om de eventueel aan u toegekende gift op te storten.

Grondslag
Fonds Sluyterman van Loo verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:

  • Uw toestemming;
  • Het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst;
  • Wettelijke verplichtingen;
  • Ons gerechtvaardigd belang.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zoals bij het versturen van nieuwsbrieven, kunt u deze toestemming altijd intrekken.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is geen noodzakelijke voorwaarde voor het indienen van een aanvraag. Aan natuurlijke personen maken wij geen geld over. 

Als wij wettelijk of contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving, dan zullen wij dit doen. Persoonsgegevens waarover wij de beschikking hebben gekregen kunnen wij gebruiken voor het evalueren en onderzoeken van onze dienstverlening.

Verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Beveiliging gegevens
Fonds Sluyterman van Loo neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle informatie die u aan ons digitaal stuurt wordt opgeslagen in onze beveiligde, bij derden ondergebrachte database.

Bewaartermijn
Fonds Sluyterman van Loo bewaart uw persoonsgegevens, die u op grond van uw toestemming (voor een aanvraag) aan ons heeft verstrekt, maximaal tien kalenderjaren na verstrekking om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te realiseren of totdat u uw toestemming intrekt. 

Persoonsgegevens die wij verzamelen door cookies worden maximaal twee jaar bewaard.

Cookies
Fonds Sluyterman van Loo maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat. Wij gebruiken functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook gebruiken wij analytische cookies om het gebruik van onze website te optimaliseren. Het gaat om de volgende cookies:

  • Cookies van Google Analytics
  • Een functionele cookie waarmee uw voorkeur voor een bepaalde lettergrootte wordt opgeslagen

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fonds Sluyterman van Loo verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van afspraken met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan verwerkers, met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Wij schakelen verwerkers in voor verzending nieuwsberichten, historie, communicatie, betalingen.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Fonds Sluyterman van Loo en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fondssluytermanvanloo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek echt door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Indien wij langer dan vier weken nodig hebben om uw verzoek te behandelen stellen wij u hiervan op de hoogte.

Klachten
Fonds Sluyterman van Loo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij stellen het echter op prijs wanneer u eerst naar ons toekomt met uw klacht, om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Aanpassingen zullen wij op onze website kenbaar maken. Onze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 augustus 2019.

Zoeken:

Zoek