facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Vermogensbeheer

Beleggingen

Fonds Sluyterman van Loo financiert zijn activiteiten uit het rendement op zijn vermogen. Dit vermogen bestaat uit een beleggingsportefeuille en onroerend goed.

Beleggingsbeleid
Ons beleggingsbeleid heeft twee doelstellingen: het genereren van opbrengsten voor de financiering van onze activiteiten en behoud van de koopkracht van het vermogen. We beleggen op basis van het total return concept: als rendement beschouwen wij de som van directe beleggingsinkomsten (rente en contant dividend) en vermogensaanwas. We hebben onze beleggingsportefeuille ingericht in twee segmenten volgens het Core Satellite principe. De kern (core) van onze beleggingen (bestaat uit passief beheerde indexfondsen. Met de meer gespecialiseerde satellite-beleggingen zorgen we voor diversificatie, kunnen we inspelen op kansen en anticiperen op bedreigingen. Daarnaast houden we liquiditeiten aan om op de actualiteit in te kunnen spelen.

In ons beleggingsstatuut hebben we het beleggingsbeleid uitgewerkt.

Verantwoord beleggen
Bij de keuze van onze beleggingen passen we fundamentele criteria toe ten aanzien van milieu, mens/maatschappij en goed bestuur, de Environmental Social Governance (ESG) criteria. Bijna onze volledige effectenportefeuille voldoet aan deze criteria.

Het document verantwoord beleggingsbeleid beschrijft onze visie op verantwoord beleggen en hoe we dit in de praktijk brengen.

Gedragscode
Fonds Sluyterman van Loo is lid van de FIN, de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland en onderschrijft de gedragscode van de FIN.

Richtlijnen

In overleg met de accountant hebben we richtlijnen opgesteld over onze besluitvorming en over interne en externe bevoegdheden. Hierin hebben we ook de verhouding tussen het fonds en ons externe administratiekantoor vastgelegd. Onze accountant toetst onze interne beheersystemen bij de jaarlijkse controle.

Risico’s

Strategische risico’s en reputatierisico’s
Strategische risico’s en reputatierisico’s zijn voor een vermogensfonds als Fonds Sluyterman van Loo relatief beperkt. Regelmatig toetsen wij ons beleid met collega-fondsen, professionals in de ouderensector en kennisinstituten. Het fonds wil zich sterk maken voor innovatie en neemt bewust het risico om vernieuwende projecten te ondersteunen waarvan de uitkomst allerminst zeker is. Wij screenen de organisaties die een aanvraag indienen en beoordelen hun projectplan kritisch. Verder hebben onze medewerkers periodiek contact met de uitvoerders van de grootste en/of meest risicovolle projecten over de voortgang. De organisaties stellen deze betrokkenheid op prijs.

Risico’s in projecten
De definitieve bijdrage aan projecten kennen wij pas toe nadat we een inhoudelijke eindverantwoording, een zelfevaluatie en een overzicht van kosten en baten hebben beoordeeld. Bij toezeggingen van € 25.000 en hoger eisen wij bovendien een controleverklaring. Als achteraf blijkt dat de kosten meevielen of de fondsenwerving gunstiger uitpakte, stellen wij onze bijdrage naar rato bij.

Beleggingsrisico’s
Onze beleggingshorizon is zeer lang en we hebben geen langlopende financiële verplichtingen. Daarom accepteren wij enige beweeglijkheid in de effectenportefeuille. Een sterke diversificatie van de beleggingen draagt bij aan het beheersen van de risico’s. Speculatieve transacties met derivaten en grondstoffen sluiten we uit, evenals beleggingen in dure, illiquide, complexe en/of weinig transparante producten. Ook ons verantwoord beleggingsbeleid is er op gericht risico’s terug te dringen.

We beleggen praktisch uitsluitend in fondsen met een brede spreiding. Door ons in onze kernportefeuille te richten op indexfondsen beperken we eveneens het relatieve risico. Onze traditionele obligatiebeleggingen lopen via (indexfondsen, samengesteld uit wereldwijd gespreide obligaties van de meest kredietwaardige bedrijven, waarbij het valutarisico is afgedekt naar de euro. Bij de tactische verdeling tussen diverse beleggingscategorieën zijn de bandbreedtes die in ons beleggingsstatuut zijn vastgelegd leidend. Bij (dreigende) overschrijding van deze grenzen gaan wij over tot herbalancering. Dit doen wij ook bij gunstige, dan wel ongunstige koersontwikkelingen in een bepaalde beleggingscategorie.

Delen