facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Bestuur en medewerkers

College van Regenten

Mr. E.H. (Els) Swaab, voorzitter

Mr. K.W. (Koeno) Sluyterman van Loo, secretaris

Drs. A.J.M. (Loek) Sibbing, penningmeester

Drs. H. (Henk) Christophersen

Ir. W. (Willem) Koelewijn MBA

M.E.H. (Martine) Busch MA

 

 

Dr. E.J. (Els) van Wijngaarden


Het College van Regenten vormt het bestuur van het Fonds Sluyterman van Loo. Het college benoemt leden voor een zittingstermijn van vier jaar. Sinds 2014 kunnen zij voor maximaal eenzelfde periode worden herbenoemd.

Bij voorkeur is een van de leden van het college een afstammeling van mr. W.L. Sluyterman van Loo (1796-1875) en M. Zeewoldt (1801-1878). Dit lid is onbeperkt herbenoembaar.

De leden van het college ontvangen een bij de aard en omvang van hun functie passende vergoeding. Daarnaast worden de onkosten vergoed die zij maken in het kader van de uitoefening van hun functie.

Koeno Sluyterman van Loo, de secretaris-directeur van het fonds, zorgt voor het voorbereiden van het beleid en het uitvoeren van de collegebesluiten. Hij is lid van het college en eveneens verantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. Zijn taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het directiestatuut.

Klik hier voor het overzicht van de (neven)functies van de regenten.

Rooster van aftreden regenten

Geboren Datum in functie [1] Herbenoeming Aftreden
Mr K.W. Sluyterman van Loo 1953 01-01-1990 2022 [2]
Mr E.H. Swaab 1946 06-03-2012 2020 2021
Drs A.J.M. Sibbing 1959 15-04-2013 2021 2022
Drs H. Christophersen 1963 01-03-2013 2021
Ir W. Koelewijn MBA 1964 01-01-2015 2023
M.E.H. Busch MA 1959 01-12-2015 2023
Dr. E.J. van Wijngaarden 1976 01-01-2020 2024 2028

[1] Data volgens Uittreksel Handelsregister KvK

[2] Volgens de statuten onbeperkt herbenoembaar

Bureau

Foto: Willem Sluyterman van Loo

 

Fonds Sluyterman van Loo heeft zes medewerkers in dienst (gemiddeld 5,2 fte’s), van links naar rechts:

  • Sandra van Haag– officemanager
  • Hans Otten – tuinbaas
  • Hillie Zwaan-van der Galiën – huishoudster-gastvrouw*
  • Drs Maurits van Heek – projectadviseur
  • Adri Elkhuizen-van der Veer – projectadviseur
  • Mr Koeno Sluyterman van Loo – secretaris-directeur

 

* Per 1 september 2020 is Hillie Zwaan wegens pensionering opgevolgd door Guda de Rijk

 

We hebben een eigen arbeidsvoorwaardenreglement. Op onderdelen, waaronder salarisschalen en vakantiedagen, verwijst het reglement naar de CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Ook de beloning van de directeur sluit aan bij dit arbeidsvoorwaardenreglement en de CAO VVT.

Het bestuur van de Stichting Sluyterman van Loo verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring Naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek wordt getoetst. Dit is voor het laatst gebeurd in 2020.

Delen