facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Risico’s

Strategische en reputatierisico’s

Voor een vermogensfonds als Fonds Sluyterman van Loo zijn strategische en reputatierisico’s relatief beperkt. Wij richten ons op het welzijn van ouderen, een groeimarkt. Om te weten of wij met ons beleid op de goede weg zitten, hebben we veel contact met collega-fondsen, met de ouderensector en met kennisinstituten.

Op operationeel niveau is het niet uit te sluiten dat onze bijdragen niet altijd volledig worden besteed zoals de bedoeling was. Dit risico wordt wel zoveel mogelijk beperkt. Dat doen we ten eerste door een zorgvuldige screening van de betreffende organisatie en het projectplan, alvorens tot een toezegging over te gaan.

Vervolgens moet de ontvanger de toezeggingsbrief met de subsidievoorwaarden voor akkoord ondertekenen. Projecten met een wat grotere omvang en langere looptijd worden per kwartaal gemonitord. De definitieve bijdrage wordt pas vastgesteld en uitbetaald na een positieve beoordeling van een gedetailleerde inhoudelijke verantwoording en afrekening. Bij twijfel of onduidelijkheid wordt nader contact met de subsidieontvanger opgenomen en/of worden medefinanciers geraadpleegd. Het komt regelmatig voor dat de afrekening aanleiding geeft onze bijdrage naar beneden bij te stellen. Bij bijdragen van meer dan € 12.500 wordt van de ontvanger een accountantsverklaring gevraagd.

Dit alles staat overigens los van de kwestie of een project dat door de stichting is gefinancierd uiteindelijk wel of niet succesvol is. Wij ondersteunen regelmatig vernieuwende projecten waarvan het succes allerminst verzekerd is. Dat risico nemen wij bewust, in de overtuiging dat we juist als fonds onze nek kunnen uitsteken voor innovatieve ontwikkelingen. Daarbij komt dat er van projecten die anders verlopen dan voorzien was, vaak veel te leren valt. Dat een project niet of slechts gedeeltelijk van de grond komt, wil dus niet tevens zeggen dat het geen nut heeft gehad.

Risico’s in relatie tot het vermogensbeheer

Het fonds heeft vele decennia ervaring met beleggen in aandelen en obligaties. Het College van Regenten realiseert zich dat vooral aandelenbeleggingen substantiële fluctuaties kunnen laten zien. In de beleggingswereld richt men zich vooral op risico’s die verband houden met de volatiliteit (beweeglijkheid) van de beleggingen. De meting hiervan gebeurt op basis van aan de statistiek ontleende standaarddeviatie.

Wij accepteren in de aandelenallocatie de hieraan verbonden volatiliteit. Deze acceptatie is enerzijds gestoeld op onze langetermijn-beleggingshorizon en anderzijds op de overweging dat het fonds geen langlopende financiële verplichtingen heeft.

Wij beheersen het risico vooral door een sterke diversificatie van de beleggingen. Er wordt praktisch uitsluitend belegd in beleggingsfondsen met een brede spreiding. Met een focus op indexfondsen in de kern-portefeuille wordt tevens een beperking van het relatieve risico bereikt. De traditionele obligatiebeleggingen bestaan uit investment grade-obligaties, gedenomineerd in euro’s.

Wat de tactische assetallocatie betreft, houden wij ons strikt aan de gren- zen die ons Beleggingsstatuut hieraan stelt. Bij (dreigende) overschrijding gaan wij over tot herbalancering. Dit gebeurt ook bij gunstige dan wel ongunstige koersontwikkelingen in een bepaalde beleggingscategorie. Speculatieve transacties met derivaten en grondstoffen zijn uitgesloten. Hetzelfde geldt voor beleggingen in dure, illiquide, complexe en/ of weinig transparante producten, waaronder structured finance products, private equity en capital protected notes.

Delen