facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

College van Regenten

College van Regenten

Het College van Regenten bestuurt het fonds op hoofdlijnen. De secretaris-directeur is belast met het voorbereiden van het beleid en het uitvoeren van de collegebesluiten. Hij is tevens verantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. Enerzijds is hij lid van het college en anderzijds fungeert hij als ambtelijk secretaris-directeur. Over deze ‘dubbelrol’ zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het directiestatuut.

Bij de samenstelling van het College van Regenten wordt erop gelet dat daarin voor de beleidsterreinen van het fonds relevante disciplines zijn vertegenwoordigd. Ook wordt gestreefd naar een goede verhouding tussen vrouwen en mannen en een evenwichtige leeftijdsopbouw (de leeftijden variëren nu van 42 tot 74 jaar).

Het College van Regenten kwam in 2011 viermaal bijeen voor een reguliere vergadering. In februari hield het College een brainstormsessie over de toekomst van het fonds, in aanwezigheid van Paul Schnabel en Frits de Lange.

Statutair is bepaald dat de collegeleden in het kader van hun functie een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding werd in 2008 vastgesteld op € 6.000, voor de penningmeester op € 9.000 en voor de voorzitter op € 12.000 per jaar. De vergoeding wordt jaarlijks verhoogd volgens de CBS Index. Met de secretaris is een arbeidsovereenkomst van kracht; zijn honorering ligt op het niveau van schaal 15 van het BBRA (Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het College van Regenten in 2011. v.l.n.r.: staand René Mazel, Koeno Sluyterman van Loo, Peter Blumenthal, Arthur Modderkolk; zittend Pearl Dykstra, Gérard van Engelen, Sophia de Rooij. Op 6 maart 2012 volgde mr Els H. Swaab de heer van Engelen als voorzitter op.


Mr Gérard van Engelen (1938), voorzitter tot 6 maart 2012
Voormalig Algemeen Regiodirecteur ABN-AMRO, regio Den Haag
nevenfuncties:
Vicevoorzitter Stichting Exploitatie De Grote Kerk Den Haag
Penningmeester Stichting Medisch Werk Mumbai
Lid Raad van Bestuur Internationaal Juridisch Instituut


Mr. Els H. Swaab (1946), voorzitter vanaf 6 maart 2012
Advocaat, arbiter/mediator verbonden aan Reuling Schutte De Waard
Nevenfuncties:
Voorzitter/lid van o.a. Klachten- en geschillencommissie NICAM (Nederlands Instituut Classificatie Audiovisuele Media (2003)
Lid Commissie van Toezicht Stichting Gedragscode Farmaceutische Bedrijfstak (2006)Lid Tuchtraad Financiële Dienstverlening (2008)
Voorzitter Stichting Democratie en Media (aandeelhouder PCM) (2002)
Lid Raad van Commissarissen Schouten en Nelissen(2005)
Voorzitter Raad van Advies Maarsen Groep( 2007)
Lid Raad van Commissarissen CED Holding B.V. (2008)
Lid Raad van Advies Nederlandse Orde van Advocaten (2008)
Vice-voorzitter en secretaris Raad van Toezicht Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis( 2010)
Voorzitter Pensioenraad Zorg en Welzijn (2011)
Lid bestuur STAK Goudse Verzekeringen BV (2011)
Lid Raad van Toezicht Gerrit Rietveld Academie (2012)
Voorzitter Oerol Festival (2012)


Mr Koeno Sluyterman van Loo (1953), secretaris-directeur
nevenfuncties:
Lid bestuur Vereniging van Fondsen in Nederland
Lid Raad van Toezicht Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving
Lid Raad van Toezicht Stichting Gouden Dagen Fonds
Secretaris-penningmeester Ludovica Stichting (algemeen maatschappelijk)
Penningmeester Van Alphen Stichting (Hieronymus van Alphen)
Voorzitter Stichting Agnes van den Brandeler (beeldende kunst)
Penningmeester Stichting Landgoed Het Overvelde
Lid bestuur Stichting Vrienden van De Oude Kerk Amsterdam


Mr Peter Blumenthal (1936), penningmeester
Oud-lid directie MeesPierson NV


Prof. dr Pearl Dykstra (1956)
Hoogleraar Empirische Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
nevenfuncties:
Vice-President Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Lid Raad van Adviseurs Population Europe
Adviseur European Research Area in Ageing
Lid Wetenschappelijke Raad van Advies FUTURAGE (EC)
Lid Wetenschappelijke Raad van Advies Jan Brouwer Fonds
Gastredacteur Demographic Research
Lid Adviescommissie Beurzen Prins Bernhard Cultuurfonds


Mr René Mazel (1947)
Tot 1 december 2011 plv. directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving, en Hoofd Wetgeving Staatsinrichting en Grondrechten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
nevenfuncties:
Secretaris Raad van Toezicht Saffier De Residentiegroep (verpleeg- en verzorgingshuizen in Den Haag)
Lid Raad van Toezicht Sociaal Fonds Ministerie van VROM i.l.
Voorzitter Bezwarenadviescommissie van het Kadaster, Apeldoorn
Plv. voorzitter Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW
Lid Bezwarenadviescommissie Gemeente Midden-Delfland
Penningmeester Stichting De Waalse School in Den Haag
Lid bestuur Stichting Vrienden van het Hospice Wallon de La Haye (steunstichting verzorgingshuis)
Lid Bestuur Fonds 1818


Mr drs Arthur Modderkolk (1948)
Voormalig Algemeen secretaris Stichting De Open Ankh/Stichting Dienstverlening Gezondheidszorg
Oud-griffier der staten van Noord-Brabant
Oud-directeur directoraat-generaal der Rijksbegroting (ministerine van Finaciën)
nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Lievegoed Zorggroep (GGZ; verslavingszorg; verstandelijk gehandicaptenzorg)
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Meander (schippersinternaten)
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Prokino (jeugdzorg; kinderopvang)
Lid bestuur Zorgondersteuningsfonds (gericht op langdurige zorg)
Lid bestuur OBU-toeslag Fonds
Lid Raad van Advies Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen
Voorzitter bestuur Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg
Voorzitter Remonstrantse Gemeente Utrecht (Geertekerk)


Dr Sophia de Rooij (1969)
Internist-Ouderengeneeskunde & Klinisch Geriater
Hoofd afdeling Geriatrie-Ouderengeneeskunde, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
nevenfuncties:
Penningmeester en lid dagelijks bestuur Nederlandse Internisten Vereniging
Penningmeester bestuur Ruitinga van Swieten Stichting
Voorzitter Sectie Ouderengeneeskunde van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Voorzitter VMS patiëntveiligheid thema ‘De kwetsbare oudere patiënt’
Coördinator regionaal ouderenzorg netwerk Kring OuderenZorg AMC en partners
Lid Raad van Toezicht Osira Amstelring

Delen