facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Thematische subsidieprogramma’s

Binnen thematische subsidieprogramma’s voeren diverse organisaties meerjarige projecten uit rond een maatschappelijk relevant en actueel onderwerp. Werken met thema’s maakt de kans op blijvende maatschappelijke veranderingen groter, want

 • themaprogramma’s geven een gerichte impuls aan de ontwikkeling van vernieuwende concepten. Ze kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan een positieve cultuuromslag,
 • de deelnemende organisaties leren elkaar kennen en kunnen zodoende ervaringen uitwisselen,
 • door aandacht te vragen voor één thema stimuleren we de ouderensector tot discussie en reflectie,
 • de resultaten en ervaringen die tijdens de themaprogramma’s worden opgedaan, worden breder verspreid dan wanneer het om een op zichzelf staand project zou zijn gegaan.

Verbeterpunten

Bij de ontwikkeling van ons nieuwe themaprogramma ‘Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid’ hebben we een aantal verbeterpunten doorgevoerd. Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van de aanbevelingen uit een in 2011 uitgevoerd onderzoek naar onze vorige themaprogramma’s ‘Ouderen en Levenskunst’ en ‘Kracht van Ouderen’. De verbeterpunten zijn gericht op de kwaliteit, effectiviteit en verduurzaming van de projecten:

 • Projecten in het themaprogramma moeten aantoonbaar aansluiten bij concrete, individuele behoeftes van kwetsbare ouderen.
 • We ondersteunen niet alleen projecten van organisaties, maar ook burgerinitiatieven (bijvoorbeeld van buurtgenoten).
 • We kunnen ervoor zorgen dat mensen die een goed idee voor een project aandragen, gecoacht en getraind worden.

Onderzoek thematische subsidieprogramma’s

In 2011 deed de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek naar onze vorige twee thematische subsidieprogramma’s. Deze programma’s bleken op de korte termijn een aantoonbaar positief effect te hebben gehad. Zo zorgden de projecten voor meer zelfwaardering bij de deelnemers, een gevoel van nuttigheid, het aangaan van (vriendschaps) relaties en het doorbreken van sociaal isolement. Maar na vier resp. twee jaar na afloop van de themaprogramma’s bleek toch dat een substantieel aantal van de projecten niet was uitgebreid, voortgezet of overgenomen, zoals we hadden gehoopt.

De onderzoekers hebben een aantal aandachtspunten benoemd, die eraan kunnen bijdragen dat succesvolle initiatieven worden verankerd en overgenomen. Deze aandachtspunten hebben hun weerslag gehad in onze nieuwe aanvraagprocedure:

 • we stellen hogere eisen aan de omschrijving van de beoogde doelen/resultaten.
 • we willen van de initiatiefnemers weten waarom hun aanpak, in hun ogen, werkt.
 • de indiener moet aangeven wat zijn project toevoegt aan het bestaande aanbod van ouderenprojecten.

Nieuw subsidieprogramma: Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

Om een brug te slaan tussen de behoeften van kwetsbare ouderen en degenen die hierin kunnen voorzien, heeft Fonds Sluyterman van Loo samen met Stichting RCOAK het thematisch subsidieprogramma ‘Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid’ ontwikkeld, dat van 2012 tot 2014 zal lopen. Het stimuleren en faciliteren van concrete ontmoetingen tussen vitale senioren en kwetsbare ouderen vormt de kern van dit programma. Projecten die in dat kader georganiseerd worden, kunnen als thema hebben elkaar leren kennen, iets voor elkaar betekenen, de ander bijstaan of helpen, de ander vergezellen. Binnen de ontmoetingen moet sprake van wederkerigheid zijn.

Met ‘Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid’ wil ons fonds bereiken dat er

 • veel en uiteenlopende initiatieven ontstaan die bijdragen aan interactie tussen kwetsbare ouderen en actieve senioren, en
 • nieuwe, succesvolle methodieken worden ontwikkeld, die door anderen kunnen worden overgenomen.
Delen