Richtlijnen

Waaraan moet een aanvraag bij ons fonds voldoen? Lees hieronder onze richtlijnen over het doel van het initiatief en de doelgroep, lees aan welke vereisten u moet voldoen en welke documenten we nodig hebben om de aanvraag te kunnen behandelen. 

Beoordeling aanvragen

1. Doelstelling
Is het doel van de activiteit het verbinden van ouderen of de creatieve ontwikkeling van ouderen?

Denk bij het verbinden aan het organiseren van een aantal ontmoetingen, dialogen of educatieve activiteiten (cursussen of kunstbeleving). We zien graag minimaal drie sessies per deelnemer.

Bij creatieve ontwikkeling van ouderen kunt u denken aan activiteiten waarbij ouderen in een aantal sessies zelf kunst maken onder leiding van een professionele kunstenaar. Het liefst met een presentatie als afsluiting.

2. Doelgroep 
De doelgroep is ouderen vanaf 70 jaar. Beschrijf ook of het initiatief is gericht op een specifieke groep ouderen. Bijvoorbeeld zelfstandig wonende ouderen, ouderen in een kwetsbare situatie of ouderen met een migratieachtergrond. We zien daarbij bij voorkeur activiteiten in groepsverband.

3. Samenwerking
Wij vinden samenwerking met andere organisaties en bijvoorbeeld vrijwilligers belangrijk, omdat het zorgt voor draagvlak en een duurzaam vervolg van het initiatief.

4. Ondernemerschap
Vereist is dat er andere partijen zijn die meebetalen, zoals overheden, andere fondsen, sponsoren of particulieren. Een eigen bijdrage van deelnemers is een pre. Indien mogelijk draagt de organisatie zelf ook bij met geld en/of in  natura. Verder zien we graag dat de kosten in verhouding staan tot de kwaliteit. Bovenstaande zaken laten namelijk zien dat het initiatief op termijn mogelijk kan voortbestaan zonder financiering van Fonds Sluyterman van Loo.

 1. Alleen stichtingen of verenigingen kunnen aanvragen (evt. een stichting in oprichting).
 2. Het initiatief heeft geen winstoogmerk; de aanvraag is bedoeld om een deel van de kosten te dekken.
 3. De activiteit vindt plaats in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk en heeft als doelgroep ouderen (70 jaar en ouder).
 4. Niet voor een bijdrage komen in aanmerking:
  • activiteiten die religieuze of politieke beïnvloeding als (neven)doel hebben
  • publicaties, symposia/congressen, jubilea, openingsactiviteiten, mediaproducties of wetenschappelijk onderzoek als belangrijkste resultaat
  • investeringen in (de inrichting van) onroerend goed of vervoersmiddelen
  • fondsenwerving of fondsvorming
  • ledenwerving en deskundigheidsbevordering van professionals
 5. Het initiatief heeft een duidelijke startdatum en een einddatum en is nog niet gestart.
 6. Cofinanciering: andere partijen betalen mee aan het initiatief, zoals overheden, andere fondsen, deelnemers, sponsors of particulieren.

Bij een aanvraag vragen wij de volgende documenten:

 • Projectplan – alleen als u meer dan € 3.000 aanvraagt: in het projectplan gaat u in op de punten die wij belangrijk vinden bij de beoordeling van uw aanvraag (doel, doelgroep, samenwerking en ondernemerschap)
 • Begroting en dekkingsplan met een specificatie van de kosten, inkomsten en cofinanciering (modelbegroting beschikbaar)
 • Kopie statuten (gewaarmerkt)
 • Officieel digitaal uittreksel Kamer van Koophandel, minder dan een jaar oud
 • Recent inhoudelijk en financieel jaarverslag
Vragen
Heeft u nog vragen, dan beantwoorden wij deze graag per e-mail of via een online afspraak.
Maak een online afspraak

Zoeken:

Search