facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Aanvraag indienen

Fonds Sluyterman van Loo bevordert het levensplezier van ouderen door initiatieven voor creatieve ontwikkeling en verbinding te financieren. Het gaat om initiatieven die speciaal bedoeld zijn voor ouderen. Organisaties (stichtingen of verenigingen) met concrete plannen kunnen de quickscan doorlopen en vervolgens digitaal een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.

Doelstelling

Verbinding van ouderen door dialogen, ontmoetingen of educatieve activiteiten
Creatieve ontwikkeling (actieve kunstbeoefening)

Aanvrager

Organisatie (stichting of vereniging) gevestigd in Nederland
Aanvragen voor het Caribisch deel gaan via Samenwerkende Fondsen Cariben

Looptijd

Toegekend bedrag blijft gedurende de projectperiode beschikbaar

Subsidievorm en bedrag

Maximale gift

Behandeltermijn

< € 3.000 binnen zes weken
€ 3.001 - € 17.500 binnen acht tot tien weken
> € 17.500 max. vier maanden (besluit College van Regenten)

Aanvraag indienen bij

Fonds Sluyterman van Loo via de quickscan en het digitale portaal

Betaling

Na afloop van project en goedkeuring van de verantwoording

Voorschot op aanvraag


Indienen aanvraag: quickscan & registreren

Als u denkt dat uw initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage (zie criteria & vereisten), kunt een quickscan doorlopen. Bij een positieve uitkomst van de quickscan wordt u aan het einde van de quickscan uitgenodigd zich te registreren en uw aanvraag in te dienen. In de aanvraagprocedure staat beschreven welke stukken wij daarvoor nodig hebben.
Quickscan

Eén account voor alle aanvragen

Na registratie kunt u via uw eigen account inloggen en een aanvraag indienen. Elk afzonderlijk project moet binnen de criteria van Fonds Sluyterman van Loo vallen. Daarom is het belangrijk om per project de quickscan te doorlopen. Zo ziet u in één oogopslag of het zinvol is om een aanvraag bij ons fonds in te dienen.
Mijn account

Als u vragen heeft over de quickscan en/of registratie, kunt u het antwoord wellicht terugvinden in het overzicht van veelgestelde vragen.
Veelgestelde vragen

Behandeltermijnen en deadlines

Aanvragen kunt u het gehele jaar door indienen. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Als u de quickscan met succes hebt doorlopen en vervolgens de aanvraag correct en volledig hebt ingevuld en ingediend, is ons streven de aanvragen tot en met € 3.000 binnen zes weken te behandelen en aanvragen voor bedragen van € 3.001 tot en met € 17.500 binnen acht tot tien weken te behandelen. Aanvragen hoger dan € 17.500 behandelt het College van Regenten, dat vier keer per jaar vergadert. Uw ontvangt dan na maximaal vier maanden het besluit over uw aanvraag.

In 2022 vinden de Collegevergaderingen plaats op 30 maart, 7 juni, 13 september en 7 december.

Als blijkt dat informatie en/of documenten ontbreken, zullen wij u via het aanvraagportaal verzoeken deze alsnog te sturen. Het zal de behandeltermijn bespoedigen als u een volledige aanvraag indient, met een compleet ingevuld aanvraagformulier en alle gevraagde documenten. Daarnaast helpt het wanneer u snel op onze berichten reageert.
De benodigde documenten voor een aanvraag zijn:

 • Projectplan – alleen verplicht bij een aanvraagbedrag hoger dan € 3.000
 • Projectbegroting
 • Dekkingsplan
 • Kopie statuten
 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel (recent en geen bericht van registratie)
 • Financieel jaarverslag (recent)
 • Inhoudelijk jaarverslag (recent)

Criteria

Fonds Sluyterman van Loo ondersteunt initiatieven van organisaties die als doel hebben om het levensplezier van ouderen te bevorderen door

 • Verbinding (dialogen, ontmoetingen, educatieve activiteiten) of
 • Creatieve ontwikkeling (actieve kunstbeoefening)

Fonds Sluyterman van Loo beoordeelt de aanvragen op de doelstelling en de gewenste resultaten (het bevorderen van het levensplezier van ouderen door verbinding en creatieve ontwikkeling), het beoogde bereik van ouderen, de financiële haalbaarheid en de continuïteit van het initiatief en de organisatie.

Fonds Sluyterman van Loo hanteert daarvoor de volgende beoordelingscriteria:
1a. Inhoudelijk met als doelstelling verbinding van ouderen: een initiatief voor verbinding, zoals het organiseren van een aantal ontmoetingen, een aantal dialogen of educatieve activiteiten (minimaal drie sessies voor dezelfde oudere).
1b. Inhoudelijk met als doelstelling creatieve ontwikkeling van ouderen: ouderen die in een aantal sessies zelf kunst maken onder leiding van een kunstenaar en dat bij voorkeur ook presenteren aan elkaar of evt. voor publiek. Zie ook het Lang Leve Kunst Fonds voor de beoordelingscriteria.
2. Gerichte doelgroep (alleen ouderen): een initiatief voor ouderen die 65+ zijn, benoeming en werving van een specifieke doelgroep zijn een pre (bijv. thuiswonende ouderen, kwetsbare ouderen, etc.).
3. Groepsverband: de activiteiten vinden bij voorkeur in groepsverband plaats (kan ook virtueel zijn).
4. Samenwerking: samenwerking is belangrijk voor draagvlak en een duurzaam vervolg, bijvoorbeeld met andere organisaties, vrijwilligers of sociale groepen.
5. Ondernemerschap: cofinanciering is een voorwaarde (financiering van het initiatief door overheden, andere fondsen, sponsors of via particuliere giften), de kosten staan in verhouding tot de kwaliteit, een eigen bijdrage van deelnemers is een pre en uw organisatie laat zien dat het initiatief (op termijn) kan voortbestaan, zonder de steun van Fonds Sluyterman van Loo.

Een financiële bijdrage van Fonds Sluyterman van Loo dekt in principe nooit de volledige kosten van een initiatief; een eigen bijdrage of cofinanciering door andere partijen zijn voorwaarden. Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project. De aanvragen worden in behandeling genomen, zonder dat de aanvrager daaraan enig recht kan ontlenen. Het bestuur van Fonds Sluyterman van Loo behoudt zich het recht voor de aanvraag af te wijzen op grond van het ontwikkelde toekenningsbeleid en in relatie tot de ter beschikking staande middelen.

Vereisten voor een aanvraag

1. Alleen stichtingen of verenigingen kunnen aanvragen (een stichting in oprichting is bespreekbaar).
2. Het initiatief heeft geen winstoogmerk; de bijdrage is bedoeld om een deel van de kosten te dekken.
3. De activiteit vindt plaats in Nederland en heeft als doelgroep ouderen. Aanvragen voor oudereninitiatieven voor het Caribisch deel van het Koninkrijk kan via Samenwerkende Fondsen Cariben, waarin Fonds Sluyterman van Loo participeert.
4. Niet voor een bijdrage komen in aanmerking:
– projecten of activiteiten die religieuze of politieke beïnvloeding als (neven)doel hebben
– publicaties, symposia/congressen, jubilea, openingsactiviteiten, mediaproducties of wetenschappelijk onderzoek als belangrijkste resultaat
– investeringen in (de inrichting van) onroerend goed of vervoersmiddelen
– fondsenwerving of fondsvorming
– ledenwerving en deskundigheidsbevordering
5. Het initiatief heeft een bepaalde looptijd (een duidelijke startdatum en een einddatum) en is nog niet gestart na eventuele toekenning.
6. Uw organisatie draagt zelf bij in geld en/of natura.

Evaluatie en verantwoording

Na afloop van het initiatief stuurt u ons via het aanvraagportaal een financiële en inhoudelijke verantwoording. De verantwoording bestaat uit de volgende onderdelen:

Evaluatieformulier

 • Invulformulier op het portaal (zie evaluatieformulier voor een voorbeeld)
 • Twee foto’s van uw initiatief van voldoende kwaliteit (minimaal 72 dpi/300Kb/1200 pixels breed)
 • Financiële verantwoording verklaring (PDF) [verplicht]
  Een door het bestuur (van de aanvragende en/of verantwoordelijke organisatie) ondertekende brief, waarin wordt verklaard dat het overzicht van inkomsten en uitgaven en eventuele bijlagen naar waarheid zijn opgesteld. Deze brief bevat ook een vermelding van IBAN, tenaamstelling van de organisatie en de betaalgegevens. Let op: de definitieve toekenning van de gift is op basis van de behaalde resultaten en gerealiseerde activiteiten.
 • Financiële verantwoording realisatie en toelichting (PDF) [verplicht]
  Een door het bestuur ondertekend overzicht van inkomsten en uitgaven van het project plus toelichting op eventuele verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.
 • Kopieën van facturen en/of bankafschriften (PDF) [verplicht]
  Een overzicht van de belangrijkste facturen die een representatief beeld van de kosten geven.
 • Rapport feitelijke bevindingen accountant (PDF) [voor toekenningen van € 25.000 tot € 50.000]
 • Controleverklaring accountant (PDF) [voor toekenningen van € 50.000 en hoger]

Wij verzoeken u het formulier op het portaal in te vullen via het aanvraagportaal en samen met de andere onderdelen van de verantwoording in één keer te uploaden. Na de beoordeling van de verantwoording vindt de definitieve vaststelling van de gift plaats. Fonds Sluyterman behoudt zich het recht voor om op basis van uw verantwoording een samenvatting van uw initiatief te maken voor communicatiedoeleinden.

Controleverklaring

Rapport feitelijke bevindingen

Protocol rapport feitelijke bevindingen

Controleverklaring

Controleprotocol

Bij toekenningen van € 50.000 of meer ontvangt Fonds Sluyterman van Loo binnen drie maanden na einddatum van de activiteiten een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant, conform het bijgevoegde model. Bij toekenningen vanaf € 25.000 en tot € 50.000 is een rapport van feitelijke bevindingen nodig.

Veelgestelde vragen

Kunt u het antwoord op uw vraag hier of elders op de website niet vinden? Neem dan contact met ons op. ->

Veelgestelde vragen

Delen