facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Aanvraag indienen

Fonds Sluyterman van Loo staat open voor een breed scala aan projecten, die zich primair richten op het welbevinden van kwetsbare ouderen. Iedereen met een goede invulling van een project dat voldoet aan de voorwaarden kan op elk moment met behulp van het doorlopen van de quickscan een digitaal verzoek bij ons indienen voor financiële steun.

Doelstelling

Bevorderen van de kwalitieit van ­leven van ­kwetsbare ouderen

Kernbegrippen:

 • zingeving
 • waardigheid
 • autonomie
 • welbevinden
Aanvrager

Organisatie gevestigd in Nederland

Looptijd

Toegekend bedrag blijft twee jaar beschikbaar voor organisatie

Subsidievorm en bedrag

Gift, lening of garantstelling

Behandeltermijn

< € 17.500 binnen acht tot tien weken
> € 17.500 College van Regenten beslist en komt vier keer per jaar bijeen

Aanvraag indienen bij

Fonds Sluyterman van Loo via de quickscan
Alleen digitale aanvragen worden in behandeling genomen

Betaling

Fonds Sluyterman van Loo

Na afloop van project en goedkeuring van de afrekening

Voorschot op aanvraag


Indienen aanvraag: quickscan & registreren

Wanneer u denkt dat uw project in aanmerking komt voor een bijdrage (zie criteria & uitsluiting) kunt u bij ons een quickscan doorlopen. In deze quickscan beantwoordt u een aantal vragen, waarmee u kunt vaststellen of uw project binnen de criteria van Fonds Sluyterman van Loo valt.

Op grond van een positieve uitkomst van de quickscan schatten wij in dat er een kans is dat uw project voor financiering in aanmerking komt. U wordt dan aan het einde van de quickscan uitgenodigd zich te registreren en uw aanvraag in te dienen. In de aanvraagprocedure staat beschreven welke stukken wij daarvoor nodig hebben.
Quickscan

Eén account voor al uw aanvragen

Na registratie kunt u via uw eigen account inloggen en meerdere aanvragen indienen. Elk afzonderlijk project moet binnen de criteria van Fonds Sluyterman van Loo vallen. Daarom is het belangrijk om per project de quickscan te doorlopen. Zo ziet u in één oogopslag of het zinvol is om een aanvraag bij ons fonds in te dienen.
Mijn account

Als u vragen heeft over de quickscan en/of registratie kunt u het antwoord wellicht terugvinden in het overzicht van veelgestelde vragen.
Veelgestelde vragen

Behandeltermijnen en deadlines

Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend. Zij worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Als u de quickscan met succes hebt doorlopen en vervolgens de aanvraag correct en volledig hebt ingevuld en ingediend, is ons streven deze binnen acht tot tien weken te behandelen. Dit geldt voor aanvragen tot 17.500 euro. Aanvragen boven dit bedrag worden behandeld door het College van Regenten, dat vier keer per jaar vergadert.
De laatste vergadering in 2020 vindt plaats op 2 december. In 2021 vinden deze vergaderingen plaats op 31 maart, 6 juli, 15 september en 7 december. Indienen kan tot uiterlijk zes weken voorafgaand aan de vergaderdata.

Wanneer blijkt dat antwoorden op vragen en/of documenten ontbreken, zullen wij u verzoeken deze alsnog te sturen. Het zal de behandeltermijn bespoedigen als u een volledige aanvraag indient. Dus wanneer u alle vragen beantwoordt en de gevraagde documenten opstuurt. Daarnaast helpt het wanneer u snel op onze e-mails en brieven reageert.

Criteria

Fonds Sluyterman van Loo subsidieert projecten die

 • primair gericht zijn op het welzijn van kwetsbare ouderen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk
 • in tijd beperkt zijn, dan wel kans maken op vervolgfinanciering al of niet door derden
 • tijdens de behandeling van de aanvraag nog niet zijn gestart

De aanvragen worden in behandeling genomen zonder dat de aanvrager daaraan enig recht kan ontlenen.

De aanvragen worden onder meer beoordeeld op financiële haalbaarheid, belang van het project voor de doelgroep en continuïteit van het project en de organisatie. Een financiële bijdrage van Fonds Sluyterman van Loo dekt slechts bij uitzondering de volledige kosten van een project. Een eigen bijdrage of co-financiering door andere partijen zijn doorgaans voorwaarden. Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project.

Het bestuur van Fonds Sluyterman van Loo behoudt zich het recht voor de aanvraag af te wijzen op grond van het ontwikkelde prioriteitenbeleid in relatie tot de ter beschikking staande middelen.

Uitsluiting

Voor subsidie komen niet in aanmerking:

 1. Natuurlijke personen
 2. Overheidsinstellingen
 3. Projecten met een commercieel karakter
 4. Verzoeken om individuele steun
 5. Wetenschappelijk onderzoek
 6. Bijdragen ten behoeve van fondsenwerving, fondsvorming, vermogensopbouw
 7. (Vervangings)investeringen in onroerend goed (aankoop, verbouw, tuinaanleg)
 8. Uitgaven voor meubilair, aankleding, kostuums artiesten, beweegtoestellen, biljarts, computers/tablets, Tovertafels, Braintrainers, kookvoorzieningen, onderdelen belevingstuin, materialen ter ondersteuning van de zorg zoals Paro de Robotzeehond, etc.
 9. Projecten die in het buitenland worden uitgevoerd
 10. Projecten die redelijkerwijs onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering vallen
 11. Projecten die reeds zijn gestart ten tijde van het indienen van de aanvraag
 12. Congressen en symposia, tenzij e.e.a. voortvloeit uit een door Fonds Sluyterman van Loo gefinancierd project (aparte aanvraag indienen)
 13. Jubileum en/of openingsactiviteit
 14. Productie van (documentaire) films
 15. Publicaties
 16. Deskundigheidsbevordering van betaalde medewerkers
 17. Kosten gericht op ledenwerving
 18. Vervoersmiddelen, bijvoorbeeld aanschaf (rolstoel)bus, duo-fiets

Evaluatie

Voordat wij tot vaststelling en uitbetaling overgaan van de toegekende bijdragen, dient u ons na afloop van het project een financiële verantwoording en een ingevuld evaluatieformulier te sturen.
Het evaluatieformulier kunt u hier downloaden. Evaluatieformulier

Wij verzoeken u het ingevulde evaluatieformulier tezamen met de andere onderdelen van de verantwoording in één keer te uploaden via het aanvraagportal, waarvan de aanvrager de inloggegevens bezit.

Controleverklaring

Bij toezeggingen van € 25.000 of meer ontvangt Fonds Sluyterman van Loo binnen 3 maanden na einddatum van de activiteiten een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant, conform het bijgevoegde model.

Controleverklaring

Controleprotocol

 

Veelgestelde vragen

Kunt u het antwoord op uw vraag hier of elders op de website niet vinden? Neem dan contact met ons op ->
Veelgestelde vragen

Delen