facebook facebook
abonneer op nieuwsbrief
Volg ons op    Facebook     Linkedin
mijn account
Contact  •  English Summary  •  A A A

Aanvraag indienen

Fonds Sluyterman van Loo staat open voor een breed scala aan projecten, die zich primair richten op het welbevinden en welzijn van kwetsbare ouderen. Iedereen met een goede invulling van een project dat voldoet aan de voorwaarden kan op elk moment met behulp van het doorlopen van de quickscan een digitaal verzoek bij ons indienen voor financiële steun.

Doelstelling

Bevorderen van de kwalitieit van ­leven van ­kwetsbare ouderen

Kernbegrippen:

 • zingeving
 • waardigheid
 • autonomie
 • welbevinden
Aanvrager

Organisatie gevestigd in Nederland

Looptijd

Toegekend bedrag blijft twee jaar beschikbaar voor organisatie

Subsidievorm en bedrag

Gift, lening of garantstelling

Behandeltermijn

< € 17.500 binnen acht tot tien weken
> € 17.500 College van Regenten beslist en komt vier keer per jaar bijeen

Aanvraag indienen bij

Fonds Sluyterman van Loo via de quickscan
Alleen digitale aanvragen worden in behandeling genomen

Betaling

Fonds Sluyterman van Loo

Na afloop van project en goedkeuring van de afrekening

Voorschot op aanvraag


Indienen aanvraag: quickscan & registreren

Als u denkt dat uw project in aanmerking komt voor een bijdrage (zie criteria & uitsluiting), kunt u bij ons een quickscan doorlopen. In deze quickscan beantwoordt u een aantal vragen, waarmee u kunt vaststellen of uw project binnen de criteria van Fonds Sluyterman van Loo valt.

Bij een positieve uitkomst van de quickscan is er een kans is dat uw project voor financiering in aanmerking komt. U wordt dan aan het einde van de quickscan uitgenodigd zich te registreren en uw aanvraag in te dienen. In de aanvraagprocedure staat beschreven welke stukken wij daarvoor nodig hebben.
Quickscan

Eén account voor alle aanvragen

Na registratie kunt u via uw eigen account inloggen en een aanvraag indienen. Elk afzonderlijk project moet binnen de criteria van Fonds Sluyterman van Loo vallen. Daarom is het belangrijk om per project de quickscan te doorlopen. Zo ziet u in één oogopslag of het zinvol is om een aanvraag bij ons fonds in te dienen.
Mijn account

Als u vragen heeft over de quickscan en/of registratie, kunt u het antwoord wellicht terugvinden in het overzicht van veelgestelde vragen.
Veelgestelde vragen

Behandeltermijnen en deadlines

Aanvragen kunt u het gehele jaar door indienen. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Als u de quickscan met succes hebt doorlopen en vervolgens de aanvraag correct en volledig hebt ingevuld en ingediend, is ons streven de aanvraag binnen acht tot tien weken te behandelen. Dit geldt voor aanvragen tot 17.500 euro. Aanvragen boven dit bedrag behandelt het College van Regenten, dat vier keer per jaar vergadert.
In 2021 vinden deze vergaderingen plaats op 31 maart, 24 juni, 15 september en 7 december. Indienen kan tot uiterlijk zes weken voorafgaand aan de vergaderdata.

Als blijkt dat antwoorden op vragen en/of documenten ontbreken, zullen wij u via het aanvraagportaal verzoeken deze alsnog te sturen. Het zal de behandeltermijn bespoedigen als u een volledige aanvraag indient. Dus wanneer u alle vragen beantwoordt en de gevraagde documenten opstuurt. Daarnaast helpt het wanneer u snel op onze berichten reageert.
De benodigde documenten voor een aanvraag zijn:

 • Projectplan
 • Projectbegroting
 • Dekkingsplan
 • Kopie statuten
 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel (recent)
 • Financieel jaarverslag (recent)
 • Inhoudelijk jaarverslag (recent)

Criteria

Fonds Sluyterman van Loo ondersteunt projecten die

 • primair gericht zijn op het welzijn en welbevinden van kwetsbare ouderen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk
 • in tijd beperkt zijn, dan wel kans maken op vervolgfinanciering al of niet door derden
 • tijdens de behandeling van de aanvraag nog niet zijn gestart

De aanvragen worden in behandeling genomen, zonder dat de aanvrager daaraan enig recht kan ontlenen.

Fonds Sluyterman van Loo beoordeelt de aanvragen op financiële haalbaarheid, belang van het project voor de doelgroep en continuïteit van het project en de organisatie. Een financiële bijdrage van Fonds Sluyterman van Loo dekt in principe nooit de volledige kosten van een project; een eigen bijdrage of cofinanciering door andere partijen zijn doorgaans voorwaarden. Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project.

Het bestuur van Fonds Sluyterman van Loo behoudt zich het recht voor de aanvraag af te wijzen op grond van het ontwikkelde toekenningsbeleid en in relatie tot de ter beschikking staande middelen.

Uitsluiting

Voor een gift komen niet in aanmerking:

 1. Natuurlijke personen
 2. Overheidsinstellingen
 3. Projecten met een commercieel karakter
 4. Verzoeken om individuele steun
 5. Wetenschappelijk onderzoek
 6. Bijdragen ten behoeve van fondsenwerving, fondsvorming, vermogensopbouw
 7. (Vervangings)investeringen in onroerend goed (aankoop, verbouw, tuinaanleg)
 8. Uitgaven voor meubilair, aankleding, kostuums artiesten, beweegtoestellen, biljarts, computers/tablets, Tovertafels, Braintrainers, kookvoorzieningen, onderdelen belevingstuin, materialen ter ondersteuning van de zorg zoals Paro de Robotzeehond, etc.
 9. Projecten of activiteiten die religieuze of politieke beïnvloeding als (neven)doel hebben
 10. Projecten die in het buitenland worden uitgevoerd
 11. Projecten die redelijkerwijs onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering vallen
 12. Projecten die reeds zijn gestart ten tijde van het indienen van de aanvraag
 13. Congressen en symposia, tenzij e.e.a. voortvloeit uit een door Fonds Sluyterman van Loo gefinancierd project (aparte aanvraag indienen)
 14. Jubileum en/of openingsactiviteit
 15. Productie van (documentaire) films
 16. Publicaties
 17. Deskundigheidsbevordering van betaalde medewerkers
 18. Kosten gericht op ledenwerving
 19. Vervoersmiddelen, bijvoorbeeld aanschaf (rolstoel)bus, duo-fiets

Evaluatie en verantwoording

Voordat wij tot vaststelling en uitbetaling overgaan van de toegekende bijdragen, stuurt u ons na afloop van het project een financiële en inhoudelijke verantwoording via het aanvraagportaal. De verantwoording bestaat uit de volgende onderdelen:

Evaluatieformulier

 • Invulformulier op het portaal (zie evaluatieformulier voor een voorbeeld)
 • Financiële verantwoording verklaring (PDF) [verplicht]
  Een door het bestuur (van de aanvragende en/of verantwoordelijke organisatie) ondertekende brief, waarin wordt verklaard dat het overzicht van inkomsten en uitgaven en eventuele bijlagen naar waarheid zijn opgesteld. Deze brief bevat ook een vermelding van IBAN, tenaamstelling van de organisatie en de betaalgegevens. Let op: de definitieve toekenning van de gift is op basis van de behaalde resultaten en gerealiseerde activiteiten.
 • Financiële verantwoording realisatie en toelichting (PDF) [verplicht]
  Een door het bestuur ondertekend overzicht van inkomsten en uitgaven van het project plus toelichting op eventuele verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.
 • Kopieën van facturen en/of bankafschriften (PDF) [verplicht]
  Een overzicht van de belangrijkste facturen die een representatief beeld van de kosten geven.
 • Controleverklaring accountant (PDF) [voor toekenningen vanaf € 25.000]

Wij verzoeken u het formulier op het portaal in te vullen via het aanvraagportaal en samen met de andere onderdelen van de verantwoording in één keer te uploaden. Fonds Sluyterman behoudt zich het recht voor om op basis van uw verantwoording een samenvatting van uw project te maken voor op de website.

Controleverklaring

Bij toezeggingen van € 25.000 of meer ontvangt Fonds Sluyterman van Loo binnen drie maanden na einddatum van de activiteiten een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant, conform het bijgevoegde model.

Controleverklaring

Controleprotocol

 

Veelgestelde vragen

Kunt u het antwoord op uw vraag hier of elders op de website niet vinden? Neem dan contact met ons op. ->
Veelgestelde vragen

Delen